آرال تجهیز آزما

تدوین استانداردهای ملی

تدوین استانداردهای ملی در حوزه­ های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان ملی استاندارد، صاحب­نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می­ شود.

کارشناسان متخصص و با تجربه آرال تجهیز آزما تاکنون در تدوین ۱۳ استاندارد ملی در حوزه فناوری نانو مشارکت نموده و تاکنون ۳ استاندارد از استانداردهای فوق منتشر شده اند.

تدوین استاندارد در حوزه­ های مختلف در کمیسیون‌های فنی سازمان ملی استاندارد مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب­نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می­ شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف­ کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان­­های دولتی و غیر­دولتی حاصل می­­ شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی­نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می­ شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی­صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند درکمیته ملی طرح، بررسی و درصورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می­ شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی شمارۀ ۵ ایران، تدوین و در کمیتۀ ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

آرال تجهیز آزما با به‌کارگیری کارشناسان متخصص و با تجربه، تاکنون در تدوین ۱۳ استاندارد ملی در حوزه فناوری نانو مشارکت نموده است و تاکنون ۳ استاندارد از استانداردهای فوق منتشر شده اند.